Monitor 17" BELINEA 103075, TCO03 Dynaflat CRT   (103075)

0,27mm, 800x600/110 Hz, 1024x768/85 Hz, 1280x1024/65 Hz, h/v 30-72 kHz/50-160Hz, ŠP 110 MHz, E2000
i
Cina prodažu z PDV / ks
4 101,90 Kč
4 101,90 Kč
Cina prodažu bez PDV / ks
3 390,00 Kč
0,27mm, 800x600/110 Hz, 1024x768/85 Hz, 1280x1024/65 Hz, h/v 30-72 kHz/50-160Hz, ŠP 110 MHz, E2000
Dostupnisť:
Na skladi
Nomer tovaru:
103075
Nomer hrupy asortymentu:
Vaha v kh brutto:
6,500
Harantija:
36 misjaciv
Vyrobnyk:
Maxdata
Prodavec':
Kandl
Kandl
Mail
kandl@troell.cz
Telefon
602705345
Mlady
Mlady
Mail
mlady@troell.cz
Telefon
602705360
infolinka
infolinka
Mail
info@troell.cz
Telefon
800880801